Składniki inteligencji

Inteligencja to zdolność rozwiązywać zadania, która jest złożona z kilku składników - inteligencja matematyczna, orientacja przestrzenna, 2D orientacja, inteligencja werbalna, inteligencja motoryczna i pamięć. Prawidłowy IQ test powinien testować i mierzyć wszystkie w.w. składniki inteligencji.

Inteligencja jest to zdolność rozwiązywać zadania, którą podzielono na poszczególne składniki – inteligencja matematyczna, orientacja przestrzenna, 2D orientacja, inteligencja werbalna, inteligencja motoryczna i pamięć. Prawidłowy  IQ test powinien testować i mierzyć wszystkie te składniki inteligencji.

Inteligencja jest wrodzoną zdolnością, tzn., że nie można wpłynąć na jej wysokość, ale można ją rozwijać przy pomocy modelowych sytuacji lub doświadczeń.

Poszczególni osobnicy nie osiągają nadzwyczajnych wyników tylko w jednej dziedzinie, ale  osiągają lepsze wyniki zaraz w kilku dziedzinach inteligencji.  Niemniej jednak inteligencja często jest ukierunkowana na określony obszar, w którym wyróżnia się więcej aniżeli w pozostałych obszarach. Tłumacze i poeci będą wyróżniać się inteligencją werbalną, architekci w dziedzinie wyobraźni przestrzennej. Każdy osobnik podczas wypełniania testu ma uczucie, że odpowiedzi na niektóre pytania są łatwiejsze niż na inne.

 

Inteligencja matematyczna

Matematyczna inteligencja przejawia się na przykład zdolnościami logicznego myślenia i logicznych analiz sytuacji oraz problemów lub prawidłowego stosowania operacji matematycznych. Zadania w IQ testach często mają formę ciągu liczbowego, gdzie należy uzupełnić brakujące liczby.

Inteligencję matematyczną mogą mierzyć również zadania polegające na uzupełnianiu liter, pod warunkiem, że bazują z zasady matematycznej.  
Np: Uzupełń następną literę: O Q S T ...

 

Inteligencja przestrzenna

Inteligencja przestrzenna wypowiada o tym, jak człowiek postrzega świat wokół siebie. Tą zdolność mają bardzo rozwiniętą na przykład architekci lub rzeźbiarze. Zadania na ten rodzaj inteligencji zawierają obracanie trójrozmiarowych przedmiotów.  

 

Wizualna „2D“ inteligencja

W przypadku wizualnej inteligencji chodzi o rozpoznanie optycznych różnic i podobieństw na przedmiotach.

 

Inteligencja werbalna

Inteligencja werbalna przejawia się zdolnością czucia języka ojczystego i obcego, doborem odpowiednich słów, rozumieniem znaczeniu słów i zdolnością rozróżnić różnice w znaczeniu słów. Tym rodzajem inteligencji często charakteryzują się tłumacze, prawnicy czy poeci.

Konkretne przykłady jak stwierdzić tą inteligencję polegają w eliminacji słów, które nie pasują do pozostałych lub na uzupełnianiu części słów, tak aby słowa końcowe miały sens.

 

Inteligencja motoryczna

Do składników inteligencji motorycznej możemy zaliczyć na przykład koordynację ruchów, potrzebę bycia w ruchu lub zdolność pracy i manipulacji z różnymi przedmiotami. Czasami jest nazywana  inteligencją praktyczną.

 

Pamięć

Testowanie pamięci jako kolejnego składnika inteligencji jest wykonywane raczej sporadycznie.

 

Pokazane typowe przykłady są tylko ilustracyjne. W IQ teście pytania są zestawione przez fachowca do spraw pomiaru i testowania IQ.  Na stronie internetowej IQ-TESTER przygotowujemy testy na poszczególne składniki inteligencji.

IQ testy

Wrodzona inteligencjaPrzetestuj stopień swojej wrodzonej inteligencji w wyjątkowym IQ...

Inteligencja numerycznaTestowanie inteligencji numerycznej jest ukierunkowane przede...